Грях ...

“Невярващият може да избягва думата “грях” и да я замени с “морално зло”, но по същество това нищо не изменя. Грехът е всеобща и страшна сила. Откровението и историята на човешката мисъл и култура свидетелстват за това. Еклисиаст се оплаква:”Няма праведник на земята, който да прави добро и никак да не греши”/Екл. 7:20/.” ( Православна младеж ).

 Моето определение: „Разликата между грях и грешка е това, че при греха знаеш, че правиш ("непростима от създателя") грешка и въпреки това я правиш."
Грехът е акт на прекъсване на изначалното общение между Бога и човека и е последица от това събитие „Грях е това зло, лошо, което въобще, в широк смисъл, се върши по незнание, неволно, което се отнася към душата, морала, навиците и обичаите на средата и особено потъпкването на религиозните и въобще на духовните предписания” (Речник на синонимите и на сродните думи на сръбско-хърватския език, Миодраг Лалевич, Белград, 1974). Откъде обаче е грехът, защо грехът съществува? (виж Загадката на греха)